Odsuvníkem čili apostrofem (’) se smí ve spisovných projevech naznačit vypuštění hlásky, zejména na konci slova: například pad’ místo padl. Toto znaménko se však nepíše v takových případech jako žes to viděl, dobřes udělal. Při čtení textu, jež obsahuje apostrof může dojít k optickému klamu, záměně s háčkem. Při pozornějším prozkoumání však zjistíte, že jde opravdu o jinak položená znaménka: pad’ versus paď.
0

Slovo přeci je obecně používáno velmi četně a hojně. A přitom patří mezi slova obecné češtiny. Pamatujte tedy, že tvar přeci do oficiálnějších projevů a textů nepatří. Správným (spisovným) tvarem je přece. Naučit se správný tvar používat přece nebude žádný problém.
0

Podle Pravidel českého pravopisu mezi značky patří zkratky s ustáleným grafickým obrazem, písmena cizích abeced a zvláštní nepísmenné grafické znaky. Na rozdíl od zkratek se za značkami zásadně nepíše tečka a je také striktně stanoveno, která písmena tvořící značku budou velká a která malá. Mezi značky patří například označení měrných jednotek, jako je cm (centimetr), K (kelvin) či A (ampér), značky měn (, $, ), značky matematických a hudebních pojmů, chemických prvků apod. Mezi značky také patří i takzvané iniciálové zkratky. Jde o zkratky utvořené z počátečních písmen víceslovných názvů psané velkými písmeny. Takto se zkracují například názvy států (SRN, USA, ČR), názvy institucí (OSN, NATO, UNICEF), názvy akcí (LOH, MFF), novin, časopisů, televizních stanic (HN, MTV) a podobně.
0

Číslo jednací i číslo popisné je nejlepší zkracovat dvěma způsoby („čj.“ i „č. j.“, respektive „čp.“ i „č. p.“). Často dochází k chybným zápisům, tzv. hybridům („č.j.“ nebo „č.p.“, případně „č j.“ nebo „č p.“). Správný zápis na příkladu by mohl vypadat takto: Dům čp. 27 (i č. p. 27) byl letos rekonstruován.
0

Tečku za „viz“ rozhodně nepište. Nejde totiž o zkratku, ale o rozkazovací tvar slovesa vidět (např.: Pro bližší informace viz stranu 20.). Sloveso viz v rozkazovacím způsobu má samozřejmě i další běžné tvary, například vizme, vizte apod. Pokud byste slovo „viz“ zkrátili na „v.“, tečka se samozřejmě píše.
0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS