Blog

Značky

Podle Pravidel českého pravopisu mezi značky patří zkratky s ustáleným grafickým obrazem, písmena cizích abeced a zvláštní nepísmenné grafické znaky. Na rozdíl od zkratek se za značkami zásadně nepíše tečka a je také striktně stanoveno, která písmena tvořící značku budou velká a která malá. Mezi značky patří například označení měrných jednotek, jako je cm (centimetr), K (kelvin) či A (ampér), značky měn (, $, ), značky matematických a hudebních pojmů, chemických prvků apod. Mezi značky také patří i takzvané iniciálové zkratky. Jde o zkratky utvořené z počátečních písmen víceslovných názvů psané velkými písmeny. Takto se zkracují například názvy států (SRN, USA, ČR), názvy institucí (OSN, NATO, UNICEF), názvy akcí (LOH, MFF), novin, časopisů, televizních stanic (HN, MTV) a podobně.